Splošni pogoji uporabe spletne rešitve Saopnet

Splošni pogoji uporabe spletne rešitve Saopnet (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic spletne rešitve Saopnet na eni strani in uporabniki in organizacijami ter pogoje uporabe spletne rešitve Saopnet (v nadaljevanju: Sistem Saopnet).

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode Sistema Saopnet je podjetje SAOP d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici, matična številka: 5383129000 (v nadaljevanju: SAOP).

Vsak uporabnik lahko uporablja Sistem Saopnet pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba Sistema Saopnet ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic SAOP.

 

1    Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1.1

Uporabnik je fizična oseba, ki se v Sistemu Saopnet identificira s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja in sprejema te Splošne pogoje in uporablja Sistem Saopnet v poslovne namene v imenu in/ali za račun Organizacij.

1.2

Blagajnik je fizična oseba, ki se v programu Saopnet POS identificira s štirimestno PIN številko. Z uporabo Saopnet POSa se strinja ter sprejema te Splošne pogoje. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinja, mora nemudoma prenehati z uporabo Saopnet POSa.

1.3

Licenca je pravica do uporabe Sistema Saopnet za enega uporabnika ali prodajnega mesta glede na omejitve, ki jih določa Vrsta licence in ti Splošni pogoji.

1.4

Vrsta licence je opredelitev nabora funkcij Sistema Saopnet in/ali števila uporabnikov in/ali števila podprtih organizacij in/ali enoto obračuna.

1.5

Organizacija je poslovni subjekt, katerega delovanje je podprto preko uporabe Sistema Saopnet.

1.6

Licenčna pogodba je pogodba, s katero SAOP kot dajalec licence na Organizacijo prenese Licenco.

1.7

Funkcija Saopnet je del Sistema Saopnet, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili stroke izvede določeno poslovno opravilo, npr. Izdaja računa.

1.8

Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in SAOP.

 

2    Avtorske pravice

2.1

Imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic na Sistemu Saopnet in izvorne kode Sistema Saopnet je SAOP. Saopnet je registrirana blagovna znamka za računalniške aplikacije, katere imetnik je SAOP.

2.2

S sprejetjem Splošnih pogojev Uporabnik in Organizacija pridobita pravico do uporabe Sistema Saopnet v skladu s Splošnimi pogoji.

 

3    Pogoji uporabnika

3.1

Uporabnik je dolžan pred uporabo Sistema Saopnet sprejeti Splošne pogoje.

3.2

Pred prvo uporabo Sistema Saopnet je Uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom  »Sprejemam Splošne pogoje uporabe spletne storitve Saopnet«.

3.3

Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi Sistema Saopnet. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne Splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo Sistema Saopnet in o tem obvesti SAOP.

3.4

Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo Sistema Saopnet in so objavljeni na spletnih straneh saopnet.si ter opredeljujejo najmanj:
(1)    dostop do interneta
(2)    programsko in strojno opremo za uporabo interneta
(3)    dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih Funkcij Saopnet
(4)    identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo Sistema Saopnet

3.5

Ob dostopu do Sistema Saopnet se uporabnik identificira z vsaj enim od možnih identifikacijskih sredstev:
(1)    lastno veljavno digitalno potrdilo, izdano s strani izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil, ki je naveden v Zanesljivem seznamu overiteljev v Republiki Sloveniji
(2)    preverjanje v dveh korakih, pri čemer uporabnik za vstop uporablja unikatne kode, ki jih SAOP v obliki sms sporočil pošilja na Uporabnikov mobilni telefon.

3.6

Ob dostopu do prodajnega mesta se blagajnik identificira s PIN identifikacijsko številko.

3.7

Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.4 Splošnih pogojev. SAOP ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev uporabnika Sistema Saopnet.

3.8

SAOP ne jamči za pravilno in varno delovanje Sistema Saopnet, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

 

4    Sklenitev licenčne pogodbe in koriščenje licence

4.1

Licenčna pogodba je sklenjena, ko Uporabnik, ki je zastopnik poslovnega subjekta, v imenu poslovnega subjekta sprejme Splošne pogoje.

Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

4.2

Uporabnik, ki je sprejel Splošne pogoje, postane Administrator organizacije.

Administrator organizacije je tisti Uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti preko Sistema Saopnet in v zvezi s Sistemom Saopnet izvaja s pooblastili Organizacije.

4.3

S sklenitvijo licenčne pogodbe s SAOP Organizacija pridobi pravico do uporabe sistema Saopnet.

 

5    Nedovoljeni nameni uporabe Saopnet

5.1

Organizacija in Uporabniki lahko uporabljajo Sistem Saopnet samo za vodenje poslovnih podatkov poslovnih subjektov. Vsak drugačen namen uporabe Sistema Saopnet je prepovedan.

5.2

Pri uporabi Sistema Saopnet je izrecno prepovedano:
(1)    onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi Sistema Saopnet
(2)    objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost
(3)    objavljati reklamna sporočila, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, investicijske priložnosti ali sheme oziroma kakršnakoli drugačna oglasna obvestila
(4)    zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih
(5)    prenašati drugim vsebine  Sistema Saopnet, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno s SAOP
(6)    uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek Sistema Saopnet, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice SAOP, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb,
(7)    prenašati v Sistem Saopnet datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju Sistema Saopnet, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Sistem Saopnet ali opremi Uporabnikov,
(8)    namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Sistemu Saopnet, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Sistema Saopnet,
(9)    iz Sistema Saopnet na različne načine zbirati informacije o Organizacijah in/ali Uporabnikih,
(10)    ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem SAOP in Podpore uporabnikom,
(11)    uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o Organizacijah in/ali Uporabnikih ali podatke o uporabi Sistema Saopnet,
(12)    brez pisnega dovoljenja SAOP zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah Sistema Saopnet, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

 

6    Delovanje Sistema Saopnet

6.1

SAOP zagotavlja nemoteno delovanje Sistema Saopnet, razen v primerih:
(1)    nedelovanja strojne opreme Uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »3 Pogoji uporabnika«,
(2)    vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Sistemu Saopnet,
(3)    nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje Sistema Saopnet ali kako drugače povezane z delovanjem Sistema Saopnet,
(4)    nedelovanja internetnih povezav,
(5)    višje sile.

6.2

SAOP se zaveže vse uporabnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu Saopnet in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. SAOP se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati med delavnimi dnevi v času med 20:00 uro in 6:00 uro in med nedelovnimi dnevi v času med 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

 

7    Skladnost Sistema Saopnet z zakonodajo in nadgrajevanje

7.1

SAOP se zavezuje zagotavljati skladnost Funkcij Saopnet z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Sistem Saopnet podpira oziroma predvideva.

7.2

SAOP se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati Funkcije Saopnet spremembam predpisov.

 

8    Pomoč uporabnikom

8.1

Uporabniki sistema Saopnet so upravičeni do pomoči v zvezi z uporabo Saopnet.

8.2

SAOP nudi pomoč v zvezi z delovanjem Sistema Saopnet preko Podpore uporabnikom med delavniki od 8:00 do 16:00 ure.

Komunikacija med Uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko zahtevkov na spletni strani Saopnet.

8.3

SAOP zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo Funkcij Saopnet. SAOP bo o možnih rešitvah obvestil Uporabnika.

 

9    Omejitev odgovornosti SAOP

9.1

Uporabniki se strinjajo, da uporabljajo  Sistem Saopnet, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko Sistema Saopnet, na lastno odgovornost.

9.2

SAOP, njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe  Sistema Saopnet oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil SAOP seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.

9.3

V nobenem primeru SAOP ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu Saopnet ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

9.4

Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu Saopnet, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

 

10    Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

10.1

Sistem Saopnet lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (v nadaljevanju: Povezani sistemi), za katere SAOP ne prevzema nobene odgovornosti. SAOP ni odgovoren za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko Povezanih sistemov.

10.2

Informacije na Povezanih sistemih so iz različnih virov. SAOP ni upravičen spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na Povezanih sistemih. Dejstvo, da SAOP omogoča povezavo s Povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s Povezanimi sistemi.

10.3

SAOP ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve Povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

10.4

Za uporabo Povezanih sistemov bo Uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od Splošnih pogojev uporabe in za katere SAOP ne odgovarja.

 

11    Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

Sistem Saopnet je namenjen vodenju poslovnih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov.

Kljub temu se v Sistemu Saopnet zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki vodijo naslednji osebni podatki:

(1)    ime in priimek uporabnika.

SAOP bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za naslednje namene:
(1)    za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Sistem Saopnet in identifikacijo Uporabnikov vsakokratni uporabi Sistema Saopnet z namenom, da bi Uporabnikom in Organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v Sistemu Saopnet ter zaupanja vreden način komunikacije s Podporo uporabnikom in/ali drugimi Uporabniki preko Sistema Saopnet
(2)    za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo Sistema Saopnet neobveznih Funkcij Saopnet ali Funkcij v zvezi z Uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla Uporabnika za vstop v Saopnet)
(3)    za obveščanje Uporabnikov ali Organizacij s strani SAOP, npr. v zvezi s produkti in storitvami
SAOP zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da SAOP zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko Splošnih pogojev.

 

12    Varovanje podatkov

12.1

SAOP bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu Saopnet, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb.

V zvezi s tem SAOP zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. SAOP bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov.

V primeru kakršnegakoli izpada se SAOP obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom

12.2

SAOP lahko razkrije podatke o Uporabniku in Organizaciji, ki so shranjeni v Sistemu Saopnet, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

12.3

Uporabnik lahko prenese podatke iz Sistema Saopnet v obsegu in obliki, ki jo omogočajo Funkcije Saopnet. Po naročilu Administratorja organizacije ali zastopnika poslovnega subjekta lahko podatke poslovnega subjekta prenese SAOP iz Sistema Saopnet proti plačilu storitve skladno s cenikom.

 

13    Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

13.1

SAOP objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.Saopnet.si. Vsak Uporabnik lahko od SAOP zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju in sedaj ne veljajo več, ampak samo za obdobje po datumu registracije Uporabnika.

13.2

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi SAOP. Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 8 dni pred pričetkom njihove veljave.

13.3

SAOP ima pravico sam enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 16.1.

 

14    Kršitev Splošnih pogojev in odpoved Licenčne pogodbe

14.1

Če Uporabnik krši Splošne pogoje, lahko SAOP zatem, ko je o kršitvi opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo Sistema Saopnet.

17.2

Če Organizacija, Administrator organizacije ali katerikoli Uporabnik sistema Saopnet krši Splošne pogoje, lahko SAOP zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja organizacije, enostransko in brez odpovednega roka prekine Licenčno pogodbo.

 

15    Končne določbe

15.1

Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

15.2

Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe  Sistema Saopnet ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

15.3

Ti splošni pogoji veljajo od 02.12.2016.